การเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในไทยและจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้าและการพาณิชย์ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งไทยและจีน โดยเริ่มเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน เรื่อยมาจนนโนบายการสร้างชาติจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยี ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจวัฒนธรรมจีน ตลอดจนสร้างความประทับใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับจีนได้

” จีนเป็นอันดับ 1 ของเศรษฐกิจเอเชีย
เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย
และมีตลาดนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนต่อปี “

TEPCIAN…
ONE STOP course package ที่ผู้เรียนจะเข้าใจจีน 360 องศา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน
Top Executive Program on China Business Insights and Network

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนองค์ความรู้จีนระดับ “เซียน” ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจไทยและจีน องค์ความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ รากเหง้าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน นโยบายการสร้างชาติของจีนใหม่  โครงสร้างการบริหารประเทศ การเติบโตทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมเรียนและฝึกฝนการใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างความประทับใจและเจรจาทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น  Business Matching  ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เดินทางไปเรียนภาษาจีนและรับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เป็นต้น

Copyright 2019 © TEPCIAN by UTCC.