REGISTER

– REGISTER –

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

* อายุ 35 ปีขึ้นไป
* เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน/องค์กร ในภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับจีนหรือสนใจทำธุรกิจกับจีน 
* เป็นบุคคลอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร และ
* เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตร สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง @UTCC
TEPCoT
ToPCATS
TEPCIAN

ติดต่อหลักสูตร
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ : 02-697-6861-3, 082-613-8951
โทรสาร : 02-277-1803
e-mail : [email protected]
Line ID : @asc.utcc